“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันพฤหัสที่ 21 กันยายน 2023

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ก่อตั้งในปี 2515 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียน 98 คน ครู 2 คน โดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้ย้ายมาทำการสอนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เรียกบริเวณนี้ว่า “ป่ากุดน้ำใส” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอภูเวียง ติดกับถนนสายกุดฉิม-ภูเวียง ท่านศึกษาธิการอำเภอและคณะกรรมการของอำเภอภูเวียงจัดหาไว้ให้ มีเนื้อที่ 70 ไร่
ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2519 ได้ขยายพื้นที่เป็น 104 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา และ ได้ขออนุญาต ให้ทางราชการอนุมัติเป็นที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2521
พ.ศ. 2520 โรงเรียนเข้าโครงการมัธยมชนบท(ค.ม.ช.) รุ่นที่ 13
พ.ศ. 2522 โรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2527 โรงเรียนเป็นผู้นำการใช้หลักสูตร
พ.ศ. 2534 เปิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม(สาขาเวียงวงกต)
พ.ศ. 2537 เปิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม(สาขาเวียงนคร)

ที่ตั้ง
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 300 บ้านภูเวียง
หมู่ 4 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนสายกุดฉิม-ภูเวียง
ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินของเอกชน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับซอยอรุโณทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง

ตราประจำโรงเรียน

ศาลเจ้าจอมปากช่อง ครอบด้วยเปลวไฟ อยู่ภายในวงกลม
ศาลเจ้าจอมปากช่อง เป็นสิ่งที่เคารพนับถือของชาวภูเวียง
เปลวไฟ แสดงถึง ความโชติช่วงชัชวาล ความเจริญก้าวหน้า
วงกลม คือ ระเบียบวินัยอันเป็นปราการสร้างคนให้เป็นคน

สุภาษิตประจำโรงเรียน
ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
“ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ปรัชญาของโรงเรียน
พัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

คำขวัญประจำโรงเรียน
“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ”

สีประจำโรงเรียน
สีแสด & สีเขียว
สีแสด เกิดจาก สีแดง ผสมกับ สีเหลือง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความเสียสละ
สีเหลื่อง หมายถึง พระพุทธศาสนา
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความสดชื่น

อักษรย่อของโรงเรียน
ภ.ว.ค.

อัพเดทล่าสุด