“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2023

Tag: กิจกรรม

อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โดยนายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และคณะครูในสหวิทยาเขตเวียงเรือคำที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจากดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวเปิดการอบรม โดยมีดร.เรืองยศ แวดล้อม พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมอนุสรณ์ 45 ปี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักรียนครั้งที่ 70 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 5

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักรียนครั้งที่ 70 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 5 ในกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (งานช่าง) และการประกวดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยมีนายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนภุเวียงวิทยาคม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครู ในการให้การต้อนรับ คณะกรรมการ คณะครูและนักเรียนที่มาเข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1zH0UrWj6AgycqsGhbC-GBz6rnpN-5RKB?fbclid=IwAR0uf11oKuXI7usDhU_u7FdSsQR3wQCdHwhtc_ZnYppizOIek7Ja5mEu01c

อัพเดทล่าสุด