“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2023

Tag: อบรม

อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โดยนายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และคณะครูในสหวิทยาเขตเวียงเรือคำที่มีความสนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจากดร.ทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กล่าวเปิดการอบรม โดยมีดร.เรืองยศ แวดล้อม พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมอนุสรณ์ 45 ปี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  

อัพเดทล่าสุด