“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
คลิปวีดีโอ
จดหมายข่าว
ประกาศ/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ห้องเรียน/การเรียนการสอน
เอกสารเผยแพร่
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ(ภาคอีสาน)

นักเรียนตัวแทนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ(ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนักเรียนได้นำมวลประสบการณ์ ความรู้ สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติการงาน มีทัศนคติที่ดีซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ผลการแข่งขันดังรายละเอียดดังนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 1 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 4 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ประกาศ/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง การรับฟังความเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภควันตภาพวิถี (ดอกกระโดนคาเฟ่)

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง การรับฟังความเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภควันตภาพวิถี (ดอกกระโดนคาเฟ่) คลิก

ห้องเรียน/การเรียนการสอน

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟม

งานเกษตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้จัดทำโครงการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟมให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เกิดความตระหนักสำนึกในคุณค่าอาหารและสุขนิสัยที่ดีในด้านโภชนาการอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบรู้จักมารยาทการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ประกันคุณภาพ

ITA 2565

ITA 2565   ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link O1 โครงสร้างการบริหาร -แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน -ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่มหน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 2565 O2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน -ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุด หรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร