“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023
กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
คลิปวีดีโอ
จดหมายข่าว
ประกาศ/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ห้องเรียน/การเรียนการสอน
เอกสารเผยแพร่
คลิปวีดีโอ

ผลงานของนักเรียนนักข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร ในโครงการนักข่าวเยาวชนไทยต้านภัยทุจริต ต้นแบบ 13 โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น

ผลงานของนักเรียนนักข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร ในโครงการนักข่าวเยาวชนไทยต้านภัยทุจริต ต้นแบบ 13 โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ/รับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ตามที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  วิชาเอกสังคมศึกษา นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา เรียงตามลำดับที่สอบได้ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษาขั้นตามหลักธรรมมาธิบาล

ลิ้งค์ภาพถ่าย https://drive.google.com/drive/folders/1UzE6Z9D85gB7db6PhEmib8q38iX0MHE-

ห้องเรียน/การเรียนการสอน

กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะกรรมการนิเทศทั้ง 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนแบบ TEACH เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมต่อไป คลิกดูภาพเพิ่มเติม  

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ตามที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  วิชาเอกสังคมศึกษา นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา เรียงตามลำดับที่สอบได้ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ผลงานของนักเรียนนักข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร ในโครงการนักข่าวเยาวชนไทยต้านภัยทุจริต ต้นแบบ 13 โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น

ผลงานของนักเรียนนักข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร ในโครงการนักข่าวเยาวชนไทยต้านภัยทุจริต ต้นแบบ 13 โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น

ผลงานของนักเรียนนักข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร ในโครงการนักข่าวเยาวชนไทยต้านภัยทุจริต ต้นแบบ 13 โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น