“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ วPA สู่การปฏิบัติจริง

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ วPA สู่การปฏิบัติจริง

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โดยนายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ วPA สู่การปฏิบัติจริง ในตำแหน่งครูและผู้บริหารตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั้ยมศึกษาขอนแก่น มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และคณะครูในสหวิทยาเขตเวียงเรือคำเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดการอบรม และมอบนโยบายสู่การปฏิบัติงานตามนวัตวิถี โดยมี ตร.สิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น พร้อมคณะเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ หอประชุมอนุสรณ์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์