“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสุริยา ห่มขวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

       นางสาวศิรินประภา  กงชา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
          นายประยุทธ คำจันลา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
                     
นายสาคร  ชำนาญพล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

         
นายยรรยง  ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
           
นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

อัพเดทล่าสุด