“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023

ห้องเรียน/การเรียนการสอน

ห้องเรียน/การเรียนการสอน

กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะกรรมการนิเทศทั้ง 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนแบบ TEACH เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมต่อไป คลิกดูภาพเพิ่มเติม  

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟม

อัพเดทล่าสุด