“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023

ห้องเรียน/การเรียนการสอน

ห้องเรียน/การเรียนการสอน

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟม

งานเกษตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้จัดทำโครงการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟมให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เกิดความตระหนักสำนึกในคุณค่าอาหารและสุขนิสัยที่ดีในด้านโภชนาการอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบรู้จักมารยาทการทำงานร่วมกับผู้อื่น

อัพเดทล่าสุด