“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023

ITA 2566

ITA 2566

 

ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link
O1 โครงสร้างการบริหาร -แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
-ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่มหน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 2565
O2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
-ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุด หรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
O3 หน้าที่และอำนาจ -แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา -แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
-ที่อยู่หน่วยงาน
-หมายเลขโทรศัพท์
-หมายเลขโทรสาร
-ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
-แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน เช่น
– พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นต้น
http://web60.pwwk.ac.th/regulations

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ – แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
O8 Q&A – แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Webboard, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
http://web60.pwwk.ac.th/complaint

http://www.pwwk.ac.th

O9 Social Network – แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี – เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารแผนดำเนินงานประจำปี 2565
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน
– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประจำปี 1/2565
O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี – แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
– เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน – แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ ภารกิจใดสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ – แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ – แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
O16 รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ – แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
O17 E–Service – แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี – แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน – แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตาม-การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1/2565
O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี – แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ – แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ – แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ/คำสั่งเกี่ยวข้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน – แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
– จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี – แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล – แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม
– เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
– เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล – แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
– เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
– หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
– เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี – แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
– เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ – แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์-โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ – แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
http://web60.pwwk.ac.th/complaint
http://www.pwwk.ac.th
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี – แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
– เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น – แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เลขที่ 300 หมู่ 4 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
เบอร์โทรศัพท์ : 043291711 เบอร์โทรสาร : 043291711
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
https://www.facebook.com/pwk2025
http://www.pwwk.ac.th/
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม – แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร – แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
– ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริต
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร – แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
– เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ ความ
สำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี – แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต – แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
– เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร – แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี – แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการ ทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน – แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี – แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น
– ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน – แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
– มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
เป็นต้น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน – แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อัพเดทล่าสุด