“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
ห้องเรียน/การเรียนการสอน

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟม

งานเกษตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้จัดทำโครงการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในกล่องโฟมให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เกิดความตระหนักสำนึกในคุณค่าอาหารและสุขนิสัยที่ดีในด้านโภชนาการอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบรู้จักมารยาทการทำงานร่วมกับผู้อื่น

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ห้องเรียน/การเรียนการสอน ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด