“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันพฤหัสที่ 21 กันยายน 2023

Tag:

กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะกรรมการนิเทศทั้ง 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้ดำเนินการนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนแบบ TEACH เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมต่อไป คลิกดูภาพเพิ่มเติม  

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ

นักเรียนตัวแทนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ(ภาคอีสาน) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนักเรียนได้นำมวลประสบการณ์ ความรู้ สู่กระบวนการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติการงาน มีทัศนคติที่ดีซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ผลการแข่งขันดังรายละเอียดดังนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 1 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 4 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง

อัพเดทล่าสุด