“วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ"

วันพฤหัสที่ 21 กันยายน 2023

ประกันคุณภาพ

ITA Online

ITA 2566

ITA 2566   ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link O1 โครงสร้างการบริหาร -แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน -ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่มหน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 2566 O2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน -ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุด หรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร

ITA 2565
ITA 2563
ITA 2564

อัพเดทล่าสุด